به نقل از patama به نقل از para kay crush ارتباط زیادی دارد