کارخانه زندگی کارگاه برای خرد کردن سبزیجات خشک شده