بطور گسترده ای از خط آبرفتی قابل حمل توپ طلا استفاده می شود