به علاوه اندازه ، لباس پیراهن کشیده شده از گل گل خرد شده