هدف از گچ اضافه شده در آسیاب هنگامی که کلینکر زمین است